Gon Dach!

 

Ja watt sall ma he groaß schriewe?

 

 

Oose Maschien is quittegäl, ka flehje un macht gewaldich Grach on Wind.

Voarn rächds setzt dr Bilod. Dä es vam ADAC. Hä dot dat Ding lengke. Donäba sitzt en Ma va dr Fürwähr.

Wat? Wieso datta? Weil et so ess!

Abr dä kömmrt sech minthalbr öm de Luftraum (dä Hemmel), dat dä frei va annr Flehjer iss on sährem Bilodn wo dä hin lengke sall. Wenn se dann bi dir im Garde gelannet sinn, haut hä merrem Dogdr (dä sitzt henne eh dr Maschien un arbt normalrwies im Stilling) ab zom Krangke un helft itz dm studierde Medizinr. Weil dä ka ja och net alls allei mache. Et muss jo nu och hurdech goh!

Un all zesame machense on don, darret dm Krangke fix werrer bessr wird.

Un wennet so witt es, wird dr Krangke, dä jo nu itz nemmr so schleecht es, entwedr mem krangkewaare or mem Hubbschraubr eh det Krangkehuss gebroacht. So!

Nodda